Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

aanmelding:het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van een verzoek tot lidmaatschap bij opdrachtnemer;
deelnemer:de natuurlijke persoon of diens opvolger die namens het lid gebruik maakt van de overeenkomst;
evenement:bijeenkomst georganiseerd door Gastvrijheid in Bedrijf;
lid:Bedrijven en personen die zich schriftelijk aanmelden voor een lidmaatschap bij opdrachtnemer;
opdrachtnemer:Gastvrijheid in Bedrijf handelende onder de naam Gastvrijheid in Bedrijf Community;
overeenkomst:iedere overeenkomst tussen het lid en opdrachtnemer, waaronder het lidmaatschap, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
partijen:het lid en opdrachtnemer gezamenlijk;
schriftelijk:per brief of per e-mail.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, waaronder begrepen het lidmaatschap bij opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van het lid worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat het lid zich aanmeldt voor een lidmaatschap en opdrachtnemer deze aanmelding schriftelijk accepteert.
 2. In geval de overeenkomst op een bepaald punt strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de overeenkomst opgenomen (afwijkende) voorwaarde. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.

Artikel 4 – Lidmaatschap 

 1. Opdrachtnemer bepaalt naar eigen inzicht of het lid en deelnemer aan de gestelde lidmaatschapseisen voldoen en toegelaten wordt tot de Gastvrijheid in Bedrijf Community. In het belang van de kwaliteit van het netwerk heeft opdrachtnemer het recht om een aanmelding te weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgave van reden.
 2. Het lid kan op basis van één lidmaatschap slechts één deelnemer aanmelden en gebruik laten maken van de diensten van lid.
 3. Indien deelnemer het bedrijf van het lid verlaat, blijft het lidmaatschap doorlopen tot de overeengekomen termijn en blijft het lid derhalve het gehele contributiebedrag verschuldigd. Het staat het lid vrij om een nieuwe deelnemer aan te dragen.
 4. Opdrachtnemer heeft ter zake de uitvoering van haar diensten een inspanningsverplichting jegens het lid en geen resultaatverplichting.

Artikel 5 – Looptijd, betaling, beëindiging, opzegging en verlening

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar (12 maanden).
 2. Vanaf het moment dat opdrachtnemer de aanmelding heeft geaccepteerd, is het lid het overeengekomen contributiebedrag verschuldigd. Het lid dient de betaling uiterlijk binnen 30 dagen na facturatie te verrichten door deze over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur. De termijn van 30 dagen dient als een fatale termijn te worden beschouwd.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de kosten van het lidmaatschap jaarlijks te wijzigen.
 4. Het lid is in verzuim na verloop van de gestelde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan het lid al dan niet kan worden toegerekend.
 5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is het lid alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5 % per maand of een gedeelte vanaf het moment dat het lid in verzuim is getreden.
 6. Partijen kunnen het lidmaatschap tot één maand (30 dagen) voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan schriftelijk via post: Laan Ampsen 8c, 7241 NG LOCHEM, of via e-mail naar info@gastvrijheidinbedrijf.nl. De opzegging is pas geldig wanneer Gastvrijheid in Bedrijf een bevestiging heeft gestuurd via e-mail of post. Wij proberen de e-mail binnen 1 werkdag te beantwoorden. Zo niet, neem dan via 0573-459406 contact met ons op. Wanneer geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt het lidmaatschap telkens voor de duur van één jaar verlengd.
 7. Partijen kunnen de overeenkomst met wederzijds goedvinden tussentijds opzeggen.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst op elk moment op te zeggen dan wel de toegang tot haar diensten op te schorten indien:
  • deelnemer en/of het lid zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden schendt
  • De deelnemer zich niet houdt aan de geldende spelregels binnen de community (https://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/community/huisregels/)
  • deelnemer en/of het lid op enige manier betrokken is of lijkt te zijn bij criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben.
 9. Indien sprake is van een opzegging dan wel opschorting op basis van bovengenoemde redenen, heeft het lid geen recht op restitutie van de contributie.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is, onverminderd haar rechten die uit de wet voortvloeien, gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Het lid tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst dan wel in verzuim is getreden;
  • Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst gegronde vrees heeft dat het lid haar verplichtingen niet zal nakomen;
  • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 7 – Annulering evenement

 1. Een annulering voor deelname aan een evenement is geldig wanneer het lid via de e-mail aan info@gastvrijheidinbedrijf.nl de annulering heeft aangevraagd en Gastvrijheid in Bedrijf via e-mail de annulering bevestigd heeft.
 2. Afmelden voor de bijeenkomst kan via info@gastvrijheidinbedrijf.nl.
 3. Deelnemers met een lidmaatschap bij opdrachtnemer kunnen zich tot 14 dagen de startdatum van het evenement kosteloos afmelden.
 4. Wanneer annulering tussen de 14 dagen en 1 dag voor de startdatum geschiedt is opdrachtgever 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Wanneer annulering 24 uur voor de startdatum geschiedt, is de Gebruiker alsnog het volledige deelnemersgeld verschuldigd.
 5. Bij annulering voor een masterclass als onderdeel van het Master lidmaatschap vervalt het gratis ticket bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum van het evenement
 6. Indien geen annulering heeft plaatsgevonden, en het lid verschijnt niet bij het evenement, dan is het lid alsnog het volledige deelnemersgeld verschuldigd. In het geval er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit kan Gastvrijheid in Bedrijf besluiten tot teruggave van het inschrijfgeld.
 7. Het is in alle gevallen mogelijk om de aanmelding, tot 24 uur voor de startdatum, kosteloos over te dragen aan iemand anders, wanneer dit via e-mail is bevestigd door Gastvrijheid in Bedrijf en de gegevens van de vervangende persoon zijn doorgegeven. Gegevens worden uiteraard enkel met toestemming verkregen, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 8. Gastvrijheid in Bedrijf kan te allen tijde de overeenkomst annulering in geval van operationele redenen, veiligheidsredenen, weersomstandigheden of in het geval er sprake is van onvoldoende aanmeldingen. Reeds betaald inschrijfgeld zal in dat geval worden teruggestort

Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst op grond van de op dat moment bekende informatie en omstandigheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht onderdelen van de overeenkomst door derde te laten verrichten indien zij dit nodig acht.
 3. Opdrachtnemer stelt, nadat de aanmelding tot het lidmaatschap door opdrachtnemer is geaccepteerd, een inlogcode en wachtwoord beschikbaar zodat deelnemer zich kan inloggen op de community omgeving.
 4. Opdrachtnemer spant zich in om de juistheid van gegevens van de medegebruikers te controleren, echter wordt niet gegarandeerd dat alle verstrekte informatie van medegebruikers juist is.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de content van de website en haar service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

Artikel 9 – Verplichtingen van het lid

 1. Nadat de aanmelding tot het lidmaatschap door opdrachtnemer is geaccepteerd, dient het lid zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren middels de door opdrachtnemer verstrekte inlogcode en wachtwoord.
 2. Het lid mag geen pseudoniemen of nep namen gebruiken. Het lid mag slechts één profiel aanmaken.
 3. Het lid dient het profiel zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Het lidstaat in voor de juistheid en volledigheid van alle opgegeven informatie. Het is niet toegestaan om aan opdrachtnemer of andere gebruikers misleidende informatie te verstrekken.
 4. Het lid dient wijzigingen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, schriftelijk en tijdig door.
 5. Het lid dient de door opdrachtnemer verstrekte inlogcode, het wachtwoord, alle content van de website en de contactgegevens van andere leden geheim te houden en niet te delen met derden. Opdrachtnemer is gerechtigd de inlogactiviteiten van lid, indien nodig met terugwerkende kracht, te controleren.
 6. Het lid verklaart dat alle content, data of informatie die hij aan opdrachtnemer (heeft) verstrekt vrij is van alle rechten en vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de het lid verstrekte content, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Indien blijkt dat de content die door het lid is verstrekt enige rechten van derden schendt, zal het lid op eigen kosten zorgdragend dat opdrachtnemer de genoemde content alsnog mag gebruiken of direct toestaan dat opdrachtnemer de genoemde content mag verwijderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en stagnatieschade.
 3. De door opdrachtnemer eventuele verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot een maximum van het jaarlijkse contributie bedrag voor het lidmaatschap dan wel de kosten van het betreffende evenement waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door het lid verstrekte onjuist en/of onvolledige informatie.
 5. Opdrachtnemer staat niet in voor eventuele onrechtmatige handelingen van anderen.
 6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 7. De door opdrachtnemer eventuele verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot een maximum van het jaarlijkse contributie bedrag voor het lidmaatschap dan wel de kosten van het betreffende evenement waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de verstrekte content van gelinkte externe kanalen, zoals gelinkte websites.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende voorziene of onvoorziene oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Partijen zijn gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 – Copyright

 1. Alle content van Gastvrijheid in Bedrijf is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden van enige content van Gastvrijheid in Bedrijf is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Gastvrijheid in Bedrijf.
 2. Ook het distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van Gastvrijheid in Bedrijf via print screen of andere technieken is niet toegestaan.
 3. SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de Gastvrijheid in Bedrijf websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

Artikel 13 – Privacy

 1. Het lid heeft kennis genomen van het privacy statement van opdrachtnemer dat terug te vinden is op haar website https://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/wie/privacy/
 2. De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door opdrachtnemer uitsluitend op het beveiligde deel van de website voor de andere leden inzichtelijk worden gemaakt, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.
 4. Het lid zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegeven persoonsgegevens. Met name garandeert opdrachtnemer dat zij zonder voorafgaand schriftelijke toestemming geen openheid van haar bestanden van gebruikers aan derden geeft.
 5. Behoudens wettelijk voorschrift is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van het lid jegens derden en zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gegevens van
 6. Opdrachtnemer sluit verwerkersovereenkomsten met de door haar ingeschakelde Op die overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele gerechtelijke procedures kunnen uitsluitend voor de bevoegde Nederlandse rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland aanhangig worden gemaakt.

Versie 1, gepubliceerd op 15 juni 2020